Stowarzyszenie

Stowa­rzy­szenie zostało zareje­strowane 30.06.2014 r. Powstało z inicjatywy grupy osób pragnących aktywnie działać na rzecz upowszech­nienia wiedzy dotyczącej dziedzictwa oświaty. Ściśle współ­pracuje z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy oraz Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy i jej filiami. Człon­kowie stowa­rzy­szenia to głównie nauczy­ciele, biblio­te­karze i muzealnicy. Główne obszary jego działania to szeroko rozumiana kultura i edukacja. Stowa­rzy­szenie ma na celu upowszech­nianie polskiej kultury, sztuki oraz ochronę dziedzictwa oświaty, podtrzy­my­wanie tradycji narodowej, pielę­gno­wanie polskości oraz rozwoju świado­mości narodowej, obywa­tel­skiej i kultu­rowej, rozwi­janie i wspie­ranie inicjatyw związanych z przygo­to­wy­waniem ekspo­zycji poświę­conych oświacie, upowszech­nianie wiedzy o Marianie Rejewskim — pogromcy Enigmy — i jego dokona­niach.

Dane KRS: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY

nr konta: 11 1020 1475 0000 8102 0221 1571