Wyniki konkursu

Na konkurs Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy wpły­nęły prace z Brzozy, Białych Błot, Tucholi, Szubina i Bydgoszczy.

Komisja konkur­sowa w skła­dzie: Ilona Wierz­bowska (prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy), Tomasz Szulc (wice­prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty) podjęła decyzję o przy­znaniu nagród głów­nych, specjal­nych oraz wyróż­nień. Czytaj dalej Wyniki konkursu

Od kałamarza do tabletu

Projekt “Od kała­marza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy”

Stowa­rzy­szenie przy­stą­piło do reali­zacji kolej­nego projektu, na który otrzy­mało dofi­nan­so­wanie w ramach reali­zacji zadania publicz­nego. Organ admi­ni­stracji publicznej — Miasto Bydgoszcz — wsparło inicja­tywę zorga­ni­zo­wania zewnętrznej wystawy poste­rowej w związku z jubi­le­uszem 400-lecia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bydgoszczy.

Ekspo­zycja będzie skła­dała się z 10 plansz prezen­tu­ją­cych orygi­nalne foto­grafie ze zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, na których utrwa­lono życie szkoły, nauczy­cieli, uczniów, pracownie, patrio­tyczne uroczy­stości szkolne, wycieczki i obozy harcer­skie, świa­dectwa, kary­ka­tury nauczy­cieli, podręcz­niki, wypo­sa­żenie uczniów. Wystawa będzie towa­rzy­szyła obchodom jubi­le­uszu najstar­szej w mieście placówki oświa­towej.

Audycja o działalności stowarzyszenia

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty współ­pra­cuje z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i jej wydziałem – Muzeum Oświaty od kilku lat. Efektem wspól­nych działań była reali­zacja 5 projektów eduka­cyj­nych.

Polskie Radio PiK poświę­ciło Stowa­rzy­szeniu KPCDO audycję w cyklu przy­bli­ża­jącym słucha­czom orga­ni­zacje pożytku publicz­nego dzia­ła­jące w naszym regionie. Można jej posłu­chać w niedzielę (22 wrze­śnia) o godz. 22.15 lub później na stronie radia PiK.

Życzenia z okazji jubileuszu

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty ogłasza konkurs plastyczno-lite­racki na “Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy”. Jest on skie­ro­wany do dzieci i młodzieży oraz doro­słych w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub prze­słać do 5 paździer­nika 2019 roku na adres orga­ni­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85–094 Bydgoszcz z dopi­skiem: konkurs „Życzenia dla Biblio­teki”.

Szcze­góły doty­czące konkursu zawiera Regu­lamin.

 

Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych

W niedzielę stowa­rzy­szenie uczest­ni­czyło w III Pikniku Bydgo­skich Orga­ni­zacji Poza­rzą­do­wych, który odbył się na Wyspie Młyń­skiej. Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim ekspo­naty muze­alne „Dawna szkoła” wypo­ży­czone z Muzeum Oświaty (Wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Marian Rejew­skiego w Bydgoszczy).

Pomimo bardzo dużego upału miesz­kańcy Bydgoszczy i okolic licznie przy­byli na piknik. Do stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisa­niem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji opowia­da­liśmy o zwycza­jach panu­ją­cych w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki, z którą stowa­rzy­szenie ściśle współ­pra­cuje – Marianie Rejew­skim. Na Pikniku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z bardzo bogatej oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty.

Nasze stoisko odwie­dził prezy­dent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wspo­minał swoją szkołę oraz zastępcy prezy­denta: Anna Mackie­wicz i Iwona Wasz­kie­wicz. Na pikniku spotka­liśmy również panią Elżbietę Rusie­le­wicz i radnego Janusza Czwojdę.

Zapra­szamy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych oraz Akademii Gier Logicz­nych, które są owocem współ­pracy Stowa­rzy­szenia i Biblio­teki.