Wyniki konkursu

Na konkurs Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy wpły­nęły prace z Brzozy, Białych Błot, Tucholi, Szubina i Bydgoszczy.

Komisja konkur­sowa w skła­dzie: Ilona Wierz­bowska (prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy), Tomasz Szulc (wice­prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty) podjęła decyzję o przy­znaniu nagród głów­nych, specjal­nych oraz wyróż­nień. Czytaj dalej Wyniki konkursu

Audycja o działalności stowarzyszenia

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty współ­pra­cuje z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i jej wydziałem – Muzeum Oświaty od kilku lat. Efektem wspól­nych działań była reali­zacja 5 projektów eduka­cyj­nych.

Polskie Radio PiK poświę­ciło Stowa­rzy­szeniu KPCDO audycję w cyklu przy­bli­ża­jącym słucha­czom orga­ni­zacje pożytku publicz­nego dzia­ła­jące w naszym regionie. Można jej posłu­chać w niedzielę (22 wrze­śnia) o godz. 22.15 lub później na stronie radia PiK.