O nas

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w liczbach:

Człon­kowie KPCDO
Suma dotacji (zł)
Odbiorcy projektów
Zreali­zo­wane projekty

Kontakt:
Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty
ul. Marii Skło­dow­skiej-Curie 4
85–094 Bydgoszcz
tel. 52 341 19 84 mail: kpcdo.byd @ gmail.com (bez spacji)

Stowa­rzy­szenie zostało zare­je­stro­wane 30 czerwca 2014 roku. Powstało z inicja­tywy grupy osób pragną­cych aktywnie działać na rzecz upowszech­nienia wiedzy doty­czącej dzie­dzictwa oświaty. Stowa­rzy­szenie ściśle współ­pra­cuje z Muzeum Oświaty, które jest wydziałem Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Człon­kami KPCDO są nauczy­ciele, biblio­te­karze i muze­al­nicy. Dzia­łania koncen­trują się na kulturze i edukacji. Stowa­rzy­szenie ma na celu upowszech­nianie polskiej kultury, sztuki oraz ochronę dzie­dzictwa oświaty, podtrzy­my­wanie tradycji naro­dowej, pielę­gno­wanie polskości oraz rozwoju świa­do­mości naro­dowej, obywa­tel­skiej i kultu­rowej, rozwi­janie i wspie­ranie inicjatyw zwią­za­nych z przy­go­to­wy­wa­niem ekspo­zycji poświę­co­nych oświacie, upowszech­nianie wiedzy o Marianie Rejew­skim — pogromcy Enigmy — i jego dokonaniach.

Daro­wizny można wpłacać na rachunek bankowy:
46 1240 6478 1111 0010 7913 7198 (Bank Pekao SA)

 Dane KRS: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY  Dane REGON: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY  Dane NIP: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY