O nas

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w liczbach:

Człon­kowie KPCDO
Suma dotacji (zł)
Odbiorcy projektów
Zreali­zowane projekty

Kontakt:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty
ul. Marii Skłodow­skiej-Curie 4
85–094 Bydgoszcz
tel. 52 341 19 84 mail: kpcdo.byd @ gmail.com (bez spacji)

Stowa­rzy­szenie zostało zareje­strowane 30 czerwca 2014 roku. Powstało z inicjatywy grupy osób pragnących aktywnie działać na rzecz upowszech­nienia wiedzy dotyczącej dziedzictwa oświaty. Stowa­rzy­szenie ściśle współ­pracuje z Muzeum Oświaty, które jest wydziałem Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Członkami KPCDO są nauczy­ciele, biblio­te­karze i muzealnicy. Działania koncen­trują się na kulturze i edukacji. Stowa­rzy­szenie ma na celu upowszech­nianie polskiej kultury, sztuki oraz ochronę dziedzictwa oświaty, podtrzy­my­wanie tradycji narodowej, pielę­gno­wanie polskości oraz rozwoju świado­mości narodowej, obywa­tel­skiej i kultu­rowej, rozwi­janie i wspie­ranie inicjatyw związanych z przygo­to­wy­waniem ekspo­zycji poświę­conych oświacie, upowszech­nianie wiedzy o Marianie Rejewskim — pogromcy Enigmy — i jego dokonaniach.

Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy:
46 1240 6478 1111 0010 7913 7198 (Bank Pekao SA)

 Dane KRS: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY  Dane REGON: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY  Dane NIP: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY