Poznaj bydgoskich bohaterów!

Projekt edukacyjny

Stowa­rzy­szenie realizuje zadanie publiczne pt. “Poznaj bydgo­skich bohaterów!”.  Działania zapla­nowane są na trzy lata, a budżet projektu wyniesie 150 000 zł.

Cele projektu

Główne cele projektu:

  • zainte­re­so­wanie społecz­ności lokalnej bydgo­skimi bohaterami,
  • tworzenie więzi przyna­leż­ności regionalnej,
  • aktywny udział uczest­ników w budowaniu świado­mości historycznej.

Reali­zacja projektu wiąże się z promo­waniem dokonań Mariana Rejew­skiego związanych ze złamaniem szyfru Enigmy i wpływu tego osiągnięcia na losy II wojny światowej oraz przypo­mi­naniem innych wybitnych, zapomnianych osób związanych z Bydgoszczą. Chcemy popula­ry­zować postać Rejew­skiego tak, by stał się wizytówką miasta, szcze­gólnie w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy. W naszym mieście jest sporo wybitnych osób, które powoli odchodzą w zapomnienie, a ich znaczenie dla historii regionu i edukacji jest niekwe­stio­nowane. Zależy nam, aby budować w młodym pokoleniu poczucie tożsa­mości regio­nalnej i więzi z regio­nalnymi bohaterami.

Cele szcze­gółowe projektu to:

  • posze­rzenie wiedzy miesz­kańców o historii regionu kujawsko-pomorskiego,
  • kształ­to­wanie świado­mości obywatelskiej, 
  • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
  • dosko­na­lenie umiejęt­ności myślenia histo­rycznego, rozumienia związków między przeszłością a teraźniejszością,
  • rozwi­janie postaw zaanga­żo­wania i aktywnego uczest­nictwa w życiu społecznym, 
  • budowanie szacunku i przywią­zania do tradycji regio­nalnej i historii własnego narodu,

Działania projektowe

Główne działania zapla­nowane w tym projekcie to: zajęcia eduka­cyjne w Klubie Enigma (pokój zagadek), konkurs inter­netowy “Moja psorka bohaterka”, coroczne uroczy­stości z okazji rocznicy urodzin kryptologa, wystawa poświęcona wybitnym bydgosz­czankom. Zamie­rzamy także wydać grę planszową poświęconą regio­nalnym bohaterom oraz opracować i wydać publi­kację przybli­żającą lokalne bohaterki, działaczki oświatowe. Odbiorcami projektu są miesz­kańcy województwa kujawsko-pomor­skiego, młodzież szkolna, nauczy­ciele, pasjonaci historii lokalnej. Zamie­rzamy wspierać aktyw­ności społeczne młodych miesz­kańców regionu w zakresie dbania o lokalne dziedzictwo i tradycje.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Logotypy

Rok 2022:

Dzień Mariana Rejewskiego

Rok 2023: