Akademia Gier Logicznych

We współ­pracy z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty realizuje kolejny projekt eduka­cyjny skierowany do uczniów szkół podsta­wowych i ponadpodstawowych.

Stowa­rzy­szenie KPCDO otrzymało dofinan­so­wanie z Fundacji PZU, która została partnerem projektu pod nazwą Akademia Gier Logicznych.

Projekt zakłada rozwi­janie kompe­tencji i zainte­re­sowań matema­tycznych uczniów przez wykorzy­stanie gier planszowych. Głównym celem jest edukacja i wycho­wanie przez zabawę oraz pokazanie, iż można ciekawie spędzać czas bez komputera i smartfonu. Nowoczesne gry pomagają kształcić i rozwijać wiele umiejęt­ności intelek­tu­alnych i społecznych oraz mogą być doskonałą pomocą dydak­tyczną dla nauczyciela.

Zajęcia są bezpłatne.

Koordy­nator projektu – Justyna Frelichowska
Prosimy o kontakt telefo­niczny w sprawie ustalenia terminu zajęć – 52 341 19 84