Marian Rejewski — pogromca Enigmy

W 2015 roku stowa­rzy­szenie koor­dy­no­wało projekt zwią­zany z ogło­szonym w Bydgoszczy Rokiem Mariana Rejewskiego.

Liczba bene­fi­cjentów, odbiorców i wolon­ta­riuszy projektu: ponad .

Gimna­zja­liści i uczniowie szkół ponad­gim­na­zjal­nych brali udział w inter­ne­towa grze kryp­to­lo­gicznej prze­zna­czonej dla dwuoso­bo­wych zespołów uczniów z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Gra nawią­zy­wała do historii wiel­kiego sukcesu polskich mate­ma­tyków i w przy­stępny sposób zapo­zna­wała z podsta­wami kryp­to­logii. Zwycięzcy otrzy­mali tablety, a pozo­stali laureaci m.in. łado­warki solarne, koszulki i kubki okolicz­no­ściowe. Zabawę przy­go­to­wało stowa­rzy­szenie Viator z Poznania.

Rocz­nicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej, gdzie do wspól­nego świę­to­wania zapra­szało Muzeum Oświaty, Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty i Polski Związek Krót­ko­fa­lowców. Pasjo­nu­jący wykład o Marianie Rejew­skim wygłosił płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych. Krót­ko­fa­lowcy z Bydgo­skiego Klubu SP2PBY nawią­zy­wali łącz­ności z kole­gami z różnych stron świata w ramach akcji dyplo­mowej Enigma Award popu­la­ry­zując na falach eteru sukcesy polskiego kryp­to­loga. Młodzież zapo­znała się z funk­cjo­no­wa­niem maszyny szyfru­jącej poprzez dekryptaż infor­macji na symu­la­to­rach Enigmy. Każdy młody adept kryp­to­logii otrzymał puzzle i kubek z wize­run­kiem wybit­nego mate­ma­tyka. Był też praw­dziwy festyn – z urodzi­nowym tortem, stra­ga­nami, lodami i wojskową grochówką. Nie zabrakło pamiąt­ko­wych gadżetów, które będą przy­po­minać o Roku Mariana Rejewskiego.

Stowa­rzy­szenie wydało publi­kację dla młodego czytel­nika “Marian Rejewski — pogromca Enigmy”. Zazna­jamia ona w krótki sposób z losami i doko­na­niami wybit­nego kryp­to­loga. Dla bardziej docie­kli­wych prze­zna­czony jest rozdział zawie­ra­jący obszerne kalen­da­rium doty­czące losów Rejew­skiego na tle wyda­rzeń zwią­za­nych z maszyną szyfru­jącą Enigma. Kilka­dzie­siąt bibliotek szkol­nych oraz peda­go­gicz­nych w woj. kujawsko-pomor­skim otrzy­mało bezpłatnie tę publi­kację dzięki dofi­nan­so­waniu z Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patrio­tyzm Jutra.

Wystawa “Marian Rejewski — bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog”, która jest na stałe ekspo­no­wana w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy odwie­dziła kilka­na­ście miejsc w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim, m.in.: Inowro­cław, Tucholę, Koro­nowo, Nakło nad Notecią, Szubin, Żnin, Sępólno Krajeń­skie. Otwarciu ekspo­zycji towa­rzy­szyła prelekcja płk. Jerzego Lelwica oraz pokaz repliki maszyny szyfru­jącej Enigma.

W ramach projektu powstała strona inter­ne­towa promu­jąca doko­nania Mariana Rejew­skiego i dzia­łania osób oraz insty­tucji dbają­cych o zacho­wanie pamięci o tym wybitnym kryptologu.

Dofi­nan­so­wano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patrio­tyzm Jutra”.

zmiana rozmiaru
kontrast