Marian Rejewski — pogromca Enigmy

W 2015 roku stowa­rzy­szenie koordy­nowało projekt związany z ogłoszonym w Bydgoszczy Rokiem Mariana Rejewskiego.

Liczba benefi­cjentów, odbiorców i wolon­ta­riuszy projektu: ponad .

Gimna­zja­liści i uczniowie szkół ponad­gim­na­zjalnych brali udział w inter­netowa grze krypto­lo­gicznej przezna­czonej dla dwuoso­bowych zespołów uczniów z województwa kujawsko-pomor­skiego. Gra nawią­zywała do historii wielkiego sukcesu polskich matema­tyków i w przystępny sposób zapoznawała z podstawami krypto­logii. Zwycięzcy otrzymali tablety, a pozostali laureaci m.in. ładowarki solarne, koszulki i kubki okolicz­no­ściowe. Zabawę przygo­towało stowa­rzy­szenie Viator z Poznania.

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało Muzeum Oświaty, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty i Polski Związek Krótko­fa­lowców. Pasjo­nujący wykład o Marianie Rejewskim wygłosił płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych. Krótko­fa­lowcy z Bydgo­skiego Klubu SP2PBY nawią­zywali łączności z kolegami z różnych stron świata w ramach akcji dyplo­mowej Enigma Award popula­ry­zując na falach eteru sukcesy polskiego kryptologa. Młodzież zapoznała się z funkcjo­no­waniem maszyny szyfru­jącej poprzez dekryptaż infor­macji na symula­torach Enigmy. Każdy młody adept krypto­logii otrzymał puzzle i kubek z wizerunkiem wybitnego matematyka. Był też prawdziwy festyn – z urodzi­nowym tortem, straganami, lodami i wojskową grochówką. Nie zabrakło pamiąt­kowych gadżetów, które będą przypo­minać o Roku Mariana Rejewskiego.

Stowa­rzy­szenie wydało publi­kację dla młodego czytelnika “Marian Rejewski — pogromca Enigmy”. Zazna­jamia ona w krótki sposób z losami i dokona­niami wybitnego kryptologa. Dla bardziej docie­kliwych przezna­czony jest rozdział zawie­rający obszerne kalen­darium dotyczące losów Rejew­skiego na tle wydarzeń związanych z maszyną szyfrującą Enigma. Kilka­dziesiąt bibliotek szkolnych oraz pedago­gicznych w woj. kujawsko-pomorskim otrzymało bezpłatnie tę publi­kację dzięki dofinan­so­waniu z Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

Wystawa “Marian Rejewski — bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, która jest na stałe ekspo­nowana w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy odwie­dziła kilka­naście miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, m.in.: Inowrocław, Tucholę, Koronowo, Nakło nad Notecią, Szubin, Żnin, Sępólno Krajeńskie. Otwarciu ekspo­zycji towarzy­szyła prelekcja płk. Jerzego Lelwica oraz pokaz repliki maszyny szyfru­jącej Enigma.

W ramach projektu powstała strona inter­netowa promująca dokonania Mariana Rejew­skiego i działania osób oraz insty­tucji dbających o zacho­wanie pamięci o tym wybitnym kryptologu.

Dofinan­sowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.