Statut

STATUT KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowa­rzy­szenie nosi nazwę: KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM

DZIEDZICTWA OŚWIATY w dalszych posta­no­wie­niach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowa­rzy­szenie jest zrze­sze­niem osób fizycz­nych, zawią­zanym dla MUZEUM OŚWIATY PRZY PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IMMARIANA REJEWSKIEGOBYDGOSZCZY. Siedzibą stowa­rzy­szenia jest miasto Bydgoszcz. Terenem dzia­łania jest Rzecz­po­spo­lita Polska.

3. Dla reali­zacji celów statu­to­wych stowa­rzy­szenie może działać na terenie innych państw z posza­no­wa­niem tamtej­szego prawa.

4. Stowa­rzy­szenie jest zawią­zane na czas nieogra­ni­czony. Posiada osobo­wość prawną. Działa na podstawie prze­pisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowa­rzy­sze­niach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniej­szego statutu.

5. Stowa­rzy­szenie może należeć do innych krajo­wych i między­na­ro­do­wych orga­ni­zacji o podob­nych celach.

6. Dzia­łal­ność Stowa­rzy­szenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowa­dzenia swych spraw stowa­rzy­szenie może zatrud­niać pracowników.

7. Stowa­rzy­szenie może używać odznak i pieczęci na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach szczególnych.

CELESPOSOBY ICH REALIZACJI

8. Celem Stowa­rzy­szenia jest upowszech­nianie wiedzy histo­rycznej na temat problemów dzie­dzictwa oświaty

9. Stowa­rzy­szenie swe cele reali­zuje poprzez:

a) Wspo­ma­ganie dzia­łal­ności statu­towej Muzeum Oświaty w Bydgoszczy i Peda­go­gicznej biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy;

b) Rozwi­janie i wspie­ranie inicjatyw insty­tucji i osób fizycz­nych oraz praw­nych przy orga­ni­zo­waniu ekspo­zycji poświę­co­nych oświacie, osobom zwią­za­nych z edukacją, nauczy­cielom, uczniom, mini­strom, profe­sorom itp.;

c) Upowszech­nianie wiedzy o Marianie Rejew­skim na terenie całego kraju i za granicą;

d) Wspie­ranie inicjatyw insty­tucji i osób fizycz­nych oraz praw­nych przy orga­ni­zo­waniu konfe­rencji i spotkań nauko­wych poświę­co­nych dzie­dzictwu oświaty i osobom z nią związanych;

e) Umac­nianie więzi Polaków zamiesz­ka­łych za granicą i Polonii z ojczyzną i jej dzie­dzic­twem naukowym;

f) Upowszech­nianie polskiej kultury, sztuki oraz ochrona dzie­dzictwa oświaty, dóbr kultury i tradycji;

g) Podej­mo­wanie działań zwią­za­nych z promo­wa­niem idei i wartości inte­gracji euro­pej­skiej oraz współ­pracy między­na­ro­dowej pod kątem dzie­dzictwa oświa­to­wego i kulturowego;

h) Prowa­dzenie i wspo­ma­ganie badań nauko­wych doty­czą­cych zagad­nień zwią­za­nych z oświatą, dzie­jami szkol­nictwa i historią nauczycielstwa;

i) Prowa­dzenie dzia­łal­ności wydawniczej;

j) Prowa­dzenie szkoleń dla nauczy­cieli, dyrek­torów szkół i placówek oświa­to­wych oraz pracow­ników samo­rzą­do­wych i rodziców. Orga­ni­zo­wanie zbio­ro­wego uczest­nictwa członków w krajo­wych i między­na­ro­do­wych konfe­ren­cjach, semi­na­riach, sympo­zjach i innych impre­zach edukacyjnych;

k) Wspie­ranie działań jedno­stek samo­rządu tery­to­rial­nego i admi­ni­stracji rządowej z uwzględnieniem:

  •  nauki, szkol­nictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  •  prze­ciw­dzia­łania pato­lo­giom społecznym,
  • kultury, sztuki, ochrony dzie­dzictwa kultu­ro­wego, dóbr kultury i tradycji,
  • zacho­wania tożsa­mości, pielę­gno­wania zwyczajów i tradycji,
  • działań na rzecz inte­gracji euro­pej­skiej oraz rozwi­jania kontaktów i współ­pracy między społeczeństwami;

l) Wspie­ranie, opra­co­wy­wanie i wdra­żanie programów rozwoju, finan­so­wa­nych przez insty­tucje rządowe i samo­rzą­dowe oraz struk­tury Unii Europejskiej;

m) Dzia­łal­ność eduka­cyjną i infor­ma­cyjną w zakresie możli­wości – opra­co­wy­wanie i wdra­żanie programów edukacyjnych;

n) Dzia­łal­ność eduka­cyjna, infor­ma­cyjna i szko­le­niowa mająca na celu upowszech­nianie wiedzy w zakresie edukacji, dzie­dzictwa oświaty, tradycji nauczania i wycho­wania oraz historii nauczycielstwa;

o) Podtrzy­my­wanie tradycji naro­dowej, pielę­gno­wanie polskości oraz rozwoju świa­do­mości naro­dowej, obywa­tel­skiej i kulturowej;

p) Wspie­ranie dzia­łal­ności wspo­ma­ga­jącej rozwój wspólnot i społecz­ności lokalnej;

q) Wspie­ranie działań na rzecz inte­gracji euro­pej­skiej oraz rozwi­jania kontaktów i współ­pracy między społeczeństwami;

r) Rozwój społe­czeń­stwa demokratycznego;

s) Upowszech­nianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn;

t) Wspie­ranie dzia­łal­ności na rzecz osób niepełnosprawnych;

u) Dzia­łal­ność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

v) Promocja i orga­ni­zacja wolontariatu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Człon­kami Stowa­rzy­szenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie człon­kiem wspie­ra­jącym Stowarzyszenia.

11. Stowa­rzy­szenie posiada członków:

a) zwyczaj­nych,

b) wspie­ra­ją­cych,

c) hono­ro­wych:

12. Człon­kiem Zwyczajnym Stowa­rzy­szenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży dekla­rację człon­kowską na piśmie,

b) zobo­wiąże się do płacenia składki członkowskiej.

13. Człon­kiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej dekla­racji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Człon­kiem wspie­ra­jącym Stowa­rzy­szenie może zostać osoba fizyczna i prawna dekla­ru­jąca pomoc finan­sową, rzeczową lub mery­to­ryczną w reali­zacji celów Stowarzyszenia.

15. Człon­kiem wspie­ra­jącym staje się po złożeniu pisemnej dekla­racji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Człon­kiem hono­rowym Stowa­rzy­szenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w dzia­łal­ność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Tytuł członka hono­ro­wego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Człon­kowie zwyczajni mają prawo:

a) bier­nego i czyn­nego uczest­ni­czenia w wybo­rach do władz Stowarzyszenia,

b) korzy­stania z dorobku, majątku i wszel­kich form dzia­łal­ności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebra­niach, wykła­dach oraz impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Stowarzyszenie,

d) zgła­szania wnio­sków co do dzia­łal­ności Stowarzyszenia.

19. Człon­kowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w dzia­łal­ności Stowa­rzy­szenia i reali­zacji jego celów,

b) prze­strze­gania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regu­lar­nego opła­cania składek.

20. Człon­kowie wspie­ra­jący i hono­rowi nie posia­dają bier­nego oraz czyn­nego prawa wybor­czego, mogą jednak brać udział z głosem dorad­czym w pracach statu­to­wych władz Stowa­rzy­szenia, poza tym posia­dają takie prawa jak człon­kowie zwyczajni.

21. Członek wspie­ra­jący ma obowiązek wywią­zy­wania się z zade­kla­ro­wa­nych świad­czeń, prze­strze­gania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Człon­kowie hono­rowi są zwol­nieni ze składek członkowskich.

23. Utrata człon­ko­stwa nastę­puje na skutek:

a) pisemnej rezy­gnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wyklu­czenia przez Zarząd:

  • z powodu nieprze­strze­gania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu noto­rycz­nego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepła­cenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) pozba­wienia praw publicz­nych na mocy prawo­moc­nego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobo­wości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przy­jęcia w poczet członków stowa­rzy­szenia lub pozba­wienia człon­ko­stwa zain­te­re­so­wa­nemu przy­słu­guje odwo­łanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

25. Zarząd może na indy­wi­du­alny, umoty­wo­wany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równo­ważne świadczenia

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowa­rzy­szenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja władz.

a) Kadencja wszyst­kich władz wybie­ral­nych Stowa­rzy­szenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głoso­waniu jawnym bezwzględną więk­szo­ścią głosów

b) Człon­kowie wybrani do władz Stowa­rzy­szenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

28. Uchwały wszyst­kich władz wybie­ral­nych Stowa­rzy­szenia zapa­dają zwykłą więk­szo­ścią głosów przy obec­ności co najmniej połowy członków upraw­nio­nych do głosowania,

chyba że dalsze posta­no­wienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowa­rzy­szenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stano­wiącym – człon­kowie zwyczajni,

b) z głosem dorad­czym – człon­kowie wspie­ra­jący, hono­rowi oraz zapro­szeni goście.

30. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoły­wane raz na rok przez Zarząd Stowa­rzy­szenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiado­mości wszyst­kich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

32. Walne Zebranie Członków nadzwy­czajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoły­wane przez Zarząd z jego inicja­tywy, na wniosek Komisji Rewi­zyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczaj­nych Stowa­rzy­szenia na 30 dni przed terminem.

33. Uchwały Walnego Zebrania Stowa­rzy­szenia zapa­dają bezwzględną więk­szo­ścią głosów w obec­ności przy­naj­mniej połowy ogólnej liczby członków. Głoso­wanie jest jawne.

34. Do kompe­tencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) okre­ślenie głów­nych kierunków dzia­łania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwa­lania zmian statutu,

c) wybór i odwo­ły­wanie wszyst­kich władz wybie­ral­nych Stowarzyszenia,

d) udzie­lanie Zarzą­dowi abso­lu­to­rium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpa­try­wanie spra­wozdań z dzia­łal­ności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwa­lanie budżetu,

g) uchwa­lanie wyso­kości składek człon­kow­skich oraz wszyst­kich innych świad­czeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podej­mo­wanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

i) rozpa­try­wanie i zatwier­dzanie spra­wozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpa­try­wanie wnio­sków i postu­latów zgło­szo­nych przez członków

Stowa­rzy­szenia lub jego władze,

k) rozpa­try­wanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podej­mo­wanie uchwały o rozwią­zaniu Stowa­rzy­szenia i prze­zna­czeniu jego majątku,

m) podej­mo­wanie uchwał w każdej sprawie wnie­sionej pod obrady, we wszyst­kich spra­wach nie zastrze­żo­nych do kompe­tencji innych władz stowarzyszenia.

35. Zarząd jest powo­łany do kiero­wania całą dzia­łal­no­ścią Stowa­rzy­szenia zgodnie z uchwa­łami Walnego Zebrania Członków, repre­zen­tuje Stowa­rzy­szenia na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wice­pre­zesów. Prezesa i wice­pre­zesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

37. Posie­dzenia Zarządu odby­wają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posie­dzenia Zarządu zwołuje prezes.

38. Do kompe­tencji Zarządu należą:

a) reali­zacja celów Stowarzyszenia,

b) wyko­ny­wanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) sporzą­dzanie planów pracy i budżetu,

d) spra­wo­wanie zarządu nad mająt­kiem Stowarzyszenia,

e) podej­mo­wanie uchwał o naby­waniu, zbywaniu lub obcią­żaniu majątku Stowarzyszenia,

f) repre­zen­to­wanie Stowa­rzy­szenia na zewnątrz,

g) zwoły­wanie Walnego Zebrania Członków,

h) przyj­mo­wanie i wyklu­czanie członków

i) nada­wanie hono­ro­wego tytułu: „Przy­ja­ciel Biblio­teki” oraz tytułu Hono­ro­wego Kustosza Dzie­dzictwa Oświaty i hono­ro­wego tytułu Strażnik Dzie­dzictwa i Historii Oświaty.

39. Komisja Rewi­zyjna powo­ły­wana jest do spra­wo­wania kontroli nad dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewi­zyjna składa się z 3 do 5 osób w tym prze­wod­ni­czą­cego, zastępcy oraz sekretarza.

41. Do kompe­tencji Komisji Rewi­zyjnej należy:

a) kontro­lo­wanie dzia­łal­ności Zarządu,

b) skła­danie wnio­sków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystą­pienia z wnio­skiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) skła­danie wnio­sków o abso­lu­to­rium dla władz Stowarzyszenia,

e) skła­danie spra­wozdań ze swojej dzia­łal­ności na Walnym Zebraniu Członków.

42. W razie gdy skład władz Stowa­rzy­szenia ulegnie zmniej­szeniu w czasie trwania kadencji uzupeł­nienie ich składu może nastąpić w drodze koop­tacji, której doko­nują pozo­stali człon­kowie organu, który uległ zmniej­szeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

43. Majątek Stowa­rzy­szenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) daro­wizn, spadków, zapisów,

c) z orga­ni­zo­wania wystaw, prelekcji,

d) wypo­ży­czania ekspo­natów i wystaw,

e) prowa­dzenia zajęć edukacyjnych,

f) dotacji i ofiar­ności publicznej.

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być prze­cho­wy­wane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

45. Stowa­rzy­szenie prowadzi gospo­darkę finan­sową zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.

46. Decyzje w sprawie naby­wania, zbywania i obcią­żania majątku Stowa­rzy­szenia podej­muje Zarząd.

47. Do zawie­rania umów, udzie­lania pełno­moc­nictwa i skła­dania innych oświad­czeń woli w szcze­gól­ności w spra­wach mająt­ko­wych wyma­gane są podpisy dwóch członków Zarządu dzia­ła­ją­cych łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwią­zaniu Stowa­rzy­szenia podej­muje Walne Zebranie Członków kwali­fi­ko­waną więk­szo­ścią głosów – (2/3), przy obec­ności co najmniej połowy upraw­nio­nych do głosowania.

49. Podej­mując uchwałę o rozwią­zaniu Stowa­rzy­szenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwi­dacji oraz prze­zna­czenie majątku Stowarzyszenia.

50. W spra­wach nieure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym statucie zasto­so­wanie mają prze­pisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

zmiana rozmiaru
kontrast