Dzień Mariana Rejewskiego 2020

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy nie ustają w przypo­mi­naniu zasług tego wybitnego matematyka.

Na kamieniu umieszczona tablica z napisem: Dąb Pamięci posadzony dla upamiętnienia 115. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego. Ujęcie od dołu na dąb kolumnowy. W tle baner z wizerunkiem Rejewskiego na ścianie budynku.W piątek (25.09) o godz. 11.00 przed budynkiem Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy rozpo­częła się ceremonia związana z obchodami Dnia Mariana Rejew­skiego. Uroczy­stość zaszczycili swoją obecnością poseł Jan Szopiński i wicemar­szałek województwa Zbigniew Ostrowski. Wśród zapro­szonych gości byli przed­sta­wi­ciele władz miasta i placówek oświa­towych, muzealnych oraz poczty sztan­darowe ze szkół noszących imię Mariana Rejew­skiego z Białych Błot i Bydgoszczy.

Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej Ewa Pronobis-Sosnowska odczytała list Janiny Sylwe­strzak skierowany do organi­za­torów, w którym córka wybitnego kryptologa m.in. podzię­kowała za kolejną inicjatywę dbania o pamięć o zasługach jej ojca.

Głównym punktem programu na skwerze przed budynkiem biblioteki było posadzenie Dębu Pamięci Mariana Rejew­skiego. Następnie uczestnicy uroczy­stości zwiedzali wystawę w sali poświę­conej Marianowi Rejew­skiemu i wysłu­chali wykładu płk. Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Prelekcji towarzy­szyła promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”, którą otrzymał każdy uczestnik imprezy. Zwień­czeniem roczni­cowych obchodów był tort urodzinowy.

Stos publikacji pt. "Marian Rejewski - pogromca Enigmy" na tle papierowych toreb z okolicznościowymi pieczęciami.Ze względów na ograni­czenia wynikające z epidemii obchody Dnia Mariana Rejew­skiego zapla­nowano na dwa dni. W sobotę (26.09) w bibliotece przygo­towano dla miesz­kańców Bydgoszczy wiele atrakcji: szachy plenerowe, pokój zagadek, gry logiczne, wykłady o Rejewskim. Każdy gość również otrzymał wznowienie publi­kacji o kryptologu, materiały promo­cyjne oraz mógł poczę­stować się tortem i grochówką.

Uroczy­stość została przygo­towana w ramach projektu reali­zo­wanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty dzięki wsparciu Fundacji PZU, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasie­wicza oraz Fundacji Immo.

Partnerzy wydarzenia:Logotypy Fundacji PGNiG i Fundacji PZU.

 

Partnerzy wydarzenia:Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy