Dzień Mariana Rejewskiego 2020

W tym roku minęła 115. rocz­nica urodzin jednego z najwięk­szych bydgosz­czan – kryp­to­loga Mariana Rejew­skiego. Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy nie ustają w przy­po­mi­naniu zasług tego wybit­nego matematyka.

Na kamieniu umieszczona tablica z napisem: Dąb Pamięci posadzony dla upamiętnienia 115. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego. Ujęcie od dołu na dąb kolumnowy. W tle baner z wizerunkiem Rejewskiego na ścianie budynku.W piątek (25.09) o godz. 11.00 przed budyn­kiem Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy rozpo­częła się cere­monia zwią­zana z obcho­dami Dnia Mariana Rejew­skiego. Uroczy­stość zaszczy­cili swoją obec­no­ścią poseł Jan Szopiński i wice­mar­szałek woje­wództwa Zbigniew Ostrowski. Wśród zapro­szo­nych gości byli przed­sta­wi­ciele władz miasta i placówek oświa­to­wych, muze­al­nych oraz poczty sztan­da­rowe ze szkół noszą­cych imię Mariana Rejew­skiego z Białych Błot i Bydgoszczy.

Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej Ewa Pronobis-Sosnowska odczy­tała list Janiny Sylwe­strzak skie­ro­wany do orga­ni­za­torów, w którym córka wybit­nego kryp­to­loga m.in. podzię­ko­wała za kolejną inicja­tywę dbania o pamięć o zasłu­gach jej ojca.

Głównym punktem programu na skwerze przed budyn­kiem biblio­teki było posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejew­skiego. Następnie uczest­nicy uroczy­stości zwie­dzali wystawę w sali poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu i wysłu­chali wykładu płk. Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądo­wych w Bydgoszczy. Prelekcji towa­rzy­szyła promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”, którą otrzymał każdy uczestnik imprezy. Zwień­cze­niem rocz­ni­co­wych obchodów był tort urodzinowy.

Stos publikacji pt. "Marian Rejewski - pogromca Enigmy" na tle papierowych toreb z okolicznościowymi pieczęciami.Ze względów na ogra­ni­czenia wyni­ka­jące z epidemii obchody Dnia Mariana Rejew­skiego zapla­no­wano na dwa dni. W sobotę (26.09) w biblio­tece przy­go­to­wano dla miesz­kańców Bydgoszczy wiele atrakcji: szachy plene­rowe, pokój zagadek, gry logiczne, wykłady o Rejew­skim. Każdy gość również otrzymał wzno­wienie publi­kacji o kryp­to­logu, mate­riały promo­cyjne oraz mógł poczę­stować się tortem i grochówką.

Uroczy­stość została przy­go­to­wana w ramach projektu reali­zo­wa­nego przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty dzięki wsparciu Fundacji PZU, Fundacji PGNiG im. Igna­cego Łuka­sie­wicza oraz Fundacji Immo.

Part­nerzy wydarzenia:Logotypy Fundacji PGNiG i Fundacji PZU.

 

Part­nerzy wydarzenia:Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy