Możesz pomóc

Dzię­ku­jemy wszystkim, którzy prze­ka­zali  1% swojego podatku na rzecz naszego stowa­rzy­szenia i wsparcia naszych projektów!

Stowa­rzy­szenie jest orga­ni­zacją pożytku publicz­nego. Skala jego dzia­łal­ności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197