Audycja o działalności stowarzyszenia

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty współ­pra­cuje z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i jej wydziałem – Muzeum Oświaty od kilku lat. Efektem wspól­nych działań była reali­zacja 5 projektów eduka­cyj­nych.

Polskie Radio PiK poświę­ciło Stowa­rzy­szeniu KPCDO audycję w cyklu przy­bli­ża­jącym słucha­czom orga­ni­zacje pożytku publicz­nego dzia­ła­jące w naszym regionie. Można jej posłu­chać w niedzielę (22 wrze­śnia) o godz. 22.15 lub później na stronie radia PiK.

Konkurs plastyczno-literacki

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty ogłasza konkurs plastyczno-lite­racki na “Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy”. Jest on skie­ro­wany do dzieci i młodzieży oraz doro­słych w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub prze­słać do 30 wrze­śnia 2019 roku na adres orga­ni­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85–094 Bydgoszcz z dopi­skiem: konkurs „Życzenia dla Biblio­teki”.

Szcze­góły doty­czące konkursu zawiera Regu­lamin.