Zajęcia z ozobotami

Stowa­rzy­szenie przygo­towało zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w wieku 8–10 lat z podstaw progra­mo­wania z wykorzy­staniem Ozobotów w ramach akcji Meet and Code 2023

Celem zajęć było podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycznych uczniów, rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów, nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­staniem urządzeń cyfrowych.

Uczniowie pracowali z ozobotami w małych grupach. Zostały zasto­sowane aktywne metody pracy grupowej i zadaniowej. 18 października uczest­nikami warsz­tatów byli uczniowie z klasy 3 Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy. Zajęcia odbyły się w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

 

 

 

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197