Od kałamarza do tabletu

Stowa­rzy­szenie przystąpiło do reali­zacji projektu “Od kałamarza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy”, na który otrzymało dofinan­so­wanie w ramach reali­zacji zadania publicznego. Organ admini­stracji publicznej — Miasto Bydgoszcz — wsparło inicjatywę zorga­ni­zo­wania zewnętrznej wystawy poste­rowej w związku z jubile­uszem 400-lecia I Liceum Ogólno­kształ­cącego w Bydgoszczy.

Ekspo­zycja będzie składała się z 10 plansz prezen­tu­jących orygi­nalne fotografie ze zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, na których utrwalono życie szkoły, nauczy­cieli, uczniów, pracownie, patrio­tyczne uroczy­stości szkolne, wycieczki i obozy harcerskie, świadectwa, karykatury nauczy­cieli, podręczniki, wyposa­żenie uczniów. Wystawa będzie towarzy­szyła obchodom jubileuszu najstarszej w mieście placówki oświatowej.