Od kałamarza do tabletu

Stowa­rzy­szenie przy­stą­piło do reali­zacji projektu “Od kała­marza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy”, na który otrzy­mało dofi­nan­so­wanie w ramach reali­zacji zadania publicz­nego. Organ admi­ni­stracji publicznej — Miasto Bydgoszcz — wsparło inicja­tywę zorga­ni­zo­wania zewnętrznej wystawy poste­rowej w związku z jubi­le­uszem 400-lecia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bydgoszczy.

Ekspo­zycja będzie skła­dała się z 10 plansz prezen­tu­ją­cych orygi­nalne foto­grafie ze zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, na których utrwa­lono życie szkoły, nauczy­cieli, uczniów, pracownie, patrio­tyczne uroczy­stości szkolne, wycieczki i obozy harcer­skie, świa­dectwa, kary­ka­tury nauczy­cieli, podręcz­niki, wypo­sa­żenie uczniów. Wystawa będzie towa­rzy­szyła obchodom jubi­le­uszu najstar­szej w mieście placówki oświatowej.