Audycja o działalności stowarzyszenia

Polskie Radio PiK poświęciło Stowa­rzy­szeniu KPCDO audycję w cyklu przybli­ża­jącym słuchaczom organi­zacje pożytku publicznego działające w naszym regionie. Można jej posłuchać w niedzielę (22 września) o godz. 22.15 lub później na stronie radia PiK.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty współ­pracuje od kilku lat z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, a w szcze­gól­ności z jej wydziałem – Muzeum Oświaty. Efektem wspólnych działań była reali­zacja 5 projektów edukacyjnych.

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197