Audycja o działalności stowarzyszenia

Polskie Radio PiK poświę­ciło Stowa­rzy­szeniu KPCDO audycję w cyklu przy­bli­ża­jącym słucha­czom orga­ni­zacje pożytku publicz­nego dzia­ła­jące w naszym regionie. Można jej posłu­chać w niedzielę (22 wrze­śnia) o godz. 22.15 lub później na stronie radia PiK.

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty współ­pra­cuje od kilku lat z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, a w szcze­gól­ności z jej wydziałem – Muzeum Oświaty. Efektem wspól­nych działań była reali­zacja 5 projektów edukacyjnych.

zmiana rozmiaru
kontrast