Życzenia z okazji jubileuszu

Stowa­rzy­szenie ogłasza konkurs plastyczno-lite­racki na Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy. Jest on skie­ro­wany do dzieci i młodzieży oraz doro­słych w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub prze­słać do 5 paździer­nika 2019 roku na adres orga­ni­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85–094 Bydgoszcz z dopi­skiem: konkurs „Życzenia dla Biblioteki”.

Szcze­góły doty­czące konkursu zawiera Regu­lamin.

 

zmiana rozmiaru
kontrast