Życzenia z okazji jubileuszu

Stowa­rzy­szenie ogłasza konkurs plastyczno-literacki na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubileuszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w nastę­pu­jących katego­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wowych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wowych, studenci, dorośli.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 5 października 2019 roku na adres organi­zatora: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, 85–094 Bydgoszcz z dopiskiem: konkurs „Życzenia dla Biblioteki”.

Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Regulamin.