Spotkanie pokoleń harcerskich

Usta­no­wienie roku 2017 Rokiem Harcer­stwa w Bydgoszczy to okazja do promo­wania stulet­niego dorobku harcer­stwa, nie tylko przez dzia­łal­ność orga­ni­zacji harcer­skich, ale także przez aktyw­ność bydgo­skich insty­tucji kultu­ral­nych. Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Bydgoszczy swoją inicja­tywą wyra­ziło uznanie dla bydgo­skiego harcerstwa.

Stowa­rzy­szenie zorga­ni­zo­wało imprezę kultu­ralną, której celem było upamięt­nienie bydgo­skiego harcer­stwa w związku z setną rocz­nicą powstania pierw­szej bydgo­skiej drużyny harcer­skiej.  Przed­się­wzięcie zreali­zo­wano przy współ­pracy z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy w trakcie Euro­pej­skiej Nocy Muzeów w dniach 20–21 maja 2017 r.

Harcer­stwo jest ściśle zwią­zane z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, które posiada wiele cennych pamiątek i ekspo­natów: kroniki, umun­du­ro­wanie, wypo­sa­żenie, spuścizny, odzna­czenia oraz pamiątki nieży­ją­cych już bydgo­skich harcerzy m.in. Ireny Gnap, Marii Semeń­czuk, Ludwika Bandury, Stefani Wojt­kie­wicz oraz Państwo­wego Gimna­zjum Klasycz­nego i ZHP.

Muzeum Oświaty przy­go­to­wało wernisaż wystawy poświę­conej bydgo­skiemu harcer­stwu na podstawie zgro­ma­dzo­nych zbiorów. Prelekcję przy­bli­ża­jącą historię harcer­stwa wygłosił pan Piotr Grądziel. Nie zabrakło ogniska i grochówki harcer­skej dla wszyst­kich pokoleń harcerzy — od zuchów po seniorów.

Spotkanie pokoleń harcer­skich to:

- festyn dla miesz­kańców Bydgoszczy, pełen gier, muzyki, zabaw i opowieści o harcerstwie;

- wernisaż wystawy harcer­skiej (cennych pamiątek zgro­ma­dzo­nych przez Muzeum Oświaty);

- występ harcer­skich drużyn, wyko­nu­ją­cych znane i lubiane prze­boje muzyki turystycznej;

- przy­bli­żenie oferty progra­mowej i harcer­skiego stylu życia poprzez prezen­tację harcer­skiego środowiska;

- konkurs wokalny pt. „Najlepsza nuta harcer­skiej piosenki”;

- konkurs pt. „Najpięk­niejsze harcer­skie pozdro­wienia z Muzeum Oświaty, napi­sane kaligraficznie”.

Impreza była skie­ro­wana do wszyst­kich miesz­kańców, gości i sympa­tyków harcer­stwa, ale przede wszystkim promo­wała aktywny, rodzinny sposób spędzania czasu.

Projekt dofi­nan­so­wany przez Prezy­denta Miasta Bydgoszczy.