Spotkanie pokoleń harcerskich

Ustano­wienie roku 2017 Rokiem Harcerstwa w Bydgoszczy to okazja do promo­wania stulet­niego dorobku harcerstwa, nie tylko przez działalność organi­zacji harcer­skich, ale także przez aktywność bydgo­skich insty­tucji kultu­ralnych. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy swoją inicjatywą wyraziło uznanie dla bydgo­skiego harcerstwa.

Stowa­rzy­szenie zorga­ni­zowało imprezę kultu­ralną, której celem było upamięt­nienie bydgo­skiego harcerstwa w związku z setną rocznicą powstania pierwszej bydgo­skiej drużyny harcer­skiej.  Przed­się­wzięcie zreali­zowano przy współ­pracy z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy w trakcie Europej­skiej Nocy Muzeów w dniach 20–21 maja 2017 r.

Harcerstwo jest ściśle związane z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, które posiada wiele cennych pamiątek i ekspo­natów: kroniki, umundu­ro­wanie, wyposa­żenie, spuścizny, odzna­czenia oraz pamiątki nieży­jących już bydgo­skich harcerzy m.in. Ireny Gnap, Marii Semeńczuk, Ludwika Bandury, Stefani Wojtkiewicz oraz Państwowego Gimnazjum Klasycznego i ZHP.

Muzeum Oświaty przygo­towało wernisaż wystawy poświę­conej bydgo­skiemu harcerstwu na podstawie zgroma­dzonych zbiorów. Prelekcję przybli­żającą historię harcerstwa wygłosił pan Piotr Grądziel. Nie zabrakło ogniska i grochówki harcerskej dla wszystkich pokoleń harcerzy — od zuchów po seniorów.

Spotkanie pokoleń harcer­skich to:

- festyn dla miesz­kańców Bydgoszczy, pełen gier, muzyki, zabaw i opowieści o harcerstwie;

- wernisaż wystawy harcer­skiej (cennych pamiątek zgroma­dzonych przez Muzeum Oświaty);

- występ harcer­skich drużyn, wykonu­jących znane i lubiane przeboje muzyki turystycznej;

- przybli­żenie oferty progra­mowej i harcer­skiego stylu życia poprzez prezen­tację harcer­skiego środowiska;

- konkurs wokalny pt. „Najlepsza nuta harcer­skiej piosenki”;

- konkurs pt. „Najpięk­niejsze harcerskie pozdro­wienia z Muzeum Oświaty, napisane kaligraficznie”.

Impreza była skierowana do wszystkich miesz­kańców, gości i sympa­tyków harcerstwa, ale przede wszystkim promowała aktywny, rodzinny sposób spędzania czasu.

Projekt dofinan­sowany przez Prezy­denta Miasta Bydgoszczy.