Noc Muzeów 2016

Podsu­mo­wanie Euro­pej­skiej Nocy Muzeów

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów orga­ni­zo­wana wspólnie z Kujawsko-Pomor­skimi Centrum Dzie­dzictwa Oświaty i śmiało można powie­dzieć, że była to jedna z najbar­dziej udanych imprez tego typu w  Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Nieprze­brane tłumy gości, nie tylko miesz­kańców miasta nad Brdą, ale też przy­jezd­nych z Szubina, Pałuk i okolic, zwie­dzały wystawy. Impreza prze­ro­dziła się w wyda­rzenie, gdzie zgodnie bawiły się wszystkie poko­lenia, korzy­stając z dostęp­nych atrakcji.

Uczest­nicy mogli zwie­dzać ekspo­zycje muze­alne bezpłatnie, jak również zapo­znać się z tajni­kami kali­grafii oraz pisać piórem ze stalówką.

Ogromnym zain­te­re­so­wa­niem cieszył się wernisaż wystawy pani Hanny Zawadz­kiej-Pleszyń­skiej pt. “Malar­stwo z Pałuk i okolic”.

Hanna Zawadzka-Pleszyńska jest absol­wentką Państwo­wego Liceum Sztuk Plastycz­nych w Warszawie. W 1993 roku ukoń­czyła Wydział Sztuk Pięk­nych Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Pani Hania uprawia różne tech­niki malar­skie takie jak olej, akryl, temperę, pastele. Maluje pejzaże, martwą naturę, portret, kompo­zycje figu­ra­tywne. Zajmuje się także edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Jest nauczy­cielem sztuki, tech­niki i infor­ma­tyki w gimna­zjum w Szubinie. Uczest­niczy w licz­nych plene­rach, zarówno reso­cja­li­za­cyj­nych dla więź­niów jaki w zaję­ciach reha­bi­li­ta­cyj­nych dla niepeł­no­spraw­nych i chorych umysłowo. Brała udział w wielu wysta­wach malar­skich w Polsce i za granicą (Niemcy, Holandia, Włochy). W 1997 roku we Włoszech otrzy­mała III nagrodę w konkursie plastycznym na kompo­zycje pejza­żową. Jest człon­kiem grupy arty­stycznej Plama’s w Szubinie Bydgo­skiego Stowa­rzy­szenia Artystycznego.

W klimat werni­sażu wpro­wa­dził wszyst­kich przy­by­łych gości występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie, przy­go­to­wany przez panią Izabelę Grochowską.

Na zakoń­czenie uczniowie z Gimna­zjum nr 23 w Bydgoszczy, pod kierun­kiem pani Kata­rzyny Dankow­skiej przy­go­to­wali kabaret pt. “Z Sien­kie­wi­czem na wesoło — czyli, kiedy Potop zalał Latar­nika”.

Odwie­dza­jący Muzeum Oświaty mieli także możli­wość zapo­znania się z pięk­nymi pracami wyko­na­nymi przez podopiecz­nych Ośrodka Szkolno- Wycho­waw­czego nr 2 w Bydgoszczy im. gen. Stani­sława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesły­szącej. Prace zostały przy­go­to­wane po kierun­kiem pani Donaty Tokarskiej.

Atrakcją wieczoru był zorga­ni­zo­wany konkurs przez pracow­ników Muzeum oraz członków Stowa­rzy­szenia KPCDO na najpięk­niejsze pozdro­wienia z Muzeum Oświaty napi­sane kaligraficznie.

Zwycięzcom gratu­lu­jemy.