Noc Muzeów 2016

Podsu­mo­wanie Europej­skiej Nocy Muzeów

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów organi­zowana wspólnie z Kujawsko-Pomor­skimi Centrum Dziedzictwa Oświaty i śmiało można powie­dzieć, że była to jedna z najbar­dziej udanych imprez tego typu w  Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Nieprze­brane tłumy gości, nie tylko miesz­kańców miasta nad Brdą, ale też przyjezdnych z Szubina, Pałuk i okolic, zwiedzały wystawy. Impreza przero­dziła się w wydarzenie, gdzie zgodnie bawiły się wszystkie pokolenia, korzy­stając z dostępnych atrakcji.

Uczestnicy mogli zwiedzać ekspo­zycje muzealne bezpłatnie, jak również zapoznać się z tajnikami kaligrafii oraz pisać piórem ze stalówką.

Ogromnym zainte­re­so­waniem cieszył się wernisaż wystawy pani Hanny Zawadzkiej-Pleszyń­skiej pt. “Malarstwo z Pałuk i okolic”.

Hanna Zawadzka-Pleszyńska jest absol­wentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W 1993 roku ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwer­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani Hania uprawia różne techniki malarskie takie jak olej, akryl, temperę, pastele. Maluje pejzaże, martwą naturę, portret, kompo­zycje figura­tywne. Zajmuje się także edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Jest nauczy­cielem sztuki, techniki i infor­matyki w gimnazjum w Szubinie. Uczest­niczy w licznych plenerach, zarówno resocja­li­za­cyjnych dla więźniów jaki w zajęciach rehabi­li­ta­cyjnych dla niepeł­no­sprawnych i chorych umysłowo. Brała udział w wielu wystawach malar­skich w Polsce i za granicą (Niemcy, Holandia, Włochy). W 1997 roku we Włoszech otrzymała III nagrodę w konkursie plastycznym na kompo­zycje pejzażową. Jest członkiem grupy artystycznej Plama’s w Szubinie Bydgo­skiego Stowa­rzy­szenia Artystycznego.

W klimat wernisażu wprowadził wszystkich przybyłych gości występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie, przygo­towany przez panią Izabelę Grochowską.

Na zakoń­czenie uczniowie z Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy, pod kierunkiem pani Katarzyny Dankow­skiej przygo­towali kabaret pt. “Z Sienkie­wiczem na wesoło — czyli, kiedy Potop zalał Latarnika”.

Odwie­dzający Muzeum Oświaty mieli także możliwość zapoznania się z pięknymi pracami wykonanymi przez podopiecznych Ośrodka Szkolno- Wycho­waw­czego nr 2 w Bydgoszczy im. gen. Stani­sława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesły­szącej. Prace zostały przygo­towane po kierunkiem pani Donaty Tokarskiej.

Atrakcją wieczoru był zorga­ni­zowany konkurs przez pracow­ników Muzeum oraz członków Stowa­rzy­szenia KPCDO na najpięk­niejsze pozdro­wienia z Muzeum Oświaty napisane kaligraficznie.

Zwycięzcom gratu­lujemy.

 

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197