Klub Enigma

Projekt eduka­cyjny został zreali­zowany we współ­pracy z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Otrzymał dofinan­so­wanie z Fundacji PKO BP.

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­nością i umiejęt­nością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzystać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

Klub Enigma na facebooku

Propo­nowane godziny wejść:
ponie­działek, wtorek, środa, czwartek, piątek — 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

Pierw­szeństwo mają grupy szkolne, które umawiamy również poza harmo­no­gramem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).

Regulamin Klubu Enigma