Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych

W niedzielę stowa­rzy­szenie uczest­ni­czyło w III Pikniku Bydgo­skich Organi­zacji Pozarzą­dowych, który odbył się na Wyspie Młyńskiej. Nasze stoisko prezen­towało przede wszystkim eksponaty muzealne „Dawna szkoła” wypoży­czone z Muzeum Oświaty (Wydziału Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy).

Pomimo bardzo dużego upału miesz­kańcy Bydgoszczy i okolic licznie przybyli na piknik. Do stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przywo­ływało wspomnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwycone pisaniem piórem i atramentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji opowia­da­liśmy o zwyczajach panujących w dawnej szkole oraz o patronie Biblioteki, z którą stowa­rzy­szenie ściśle współ­pracuje – Marianie Rejewskim. Na Pikniku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z bardzo bogatej oferty Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty.

Nasze stoisko odwiedził prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wspominał swoją szkołę oraz zastępcy prezy­denta: Anna Mackiewicz i Iwona Waszkiewicz. Na pikniku spotka­liśmy również panią Elżbietę Rusie­lewicz i radnego Janusza Czwojdę.

Zapra­szamy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek matema­tyczno-logicznych oraz Akademii Gier Logicznych, które są owocem współ­pracy Stowa­rzy­szenia i Biblioteki.