Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych

W niedzielę stowa­rzy­szenie uczest­ni­czyło w III Pikniku Bydgo­skich Orga­ni­zacji Poza­rzą­do­wych, który odbył się na Wyspie Młyń­skiej. Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim ekspo­naty muze­alne „Dawna szkoła” wypo­ży­czone z Muzeum Oświaty (Wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy).

Pomimo bardzo dużego upału miesz­kańcy Bydgoszczy i okolic licznie przy­byli na piknik. Do stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisa­niem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji opowia­da­liśmy o zwycza­jach panu­ją­cych w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki, z którą stowa­rzy­szenie ściśle współ­pra­cuje – Marianie Rejew­skim. Na Pikniku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z bardzo bogatej oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty.

Nasze stoisko odwie­dził prezy­dent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wspo­minał swoją szkołę oraz zastępcy prezy­denta: Anna Mackie­wicz i Iwona Wasz­kie­wicz. Na pikniku spotka­liśmy również panią Elżbietę Rusie­le­wicz i radnego Janusza Czwojdę.

Zapra­szamy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych oraz Akademii Gier Logicz­nych, które są owocem współ­pracy Stowa­rzy­szenia i Biblioteki.

zmiana rozmiaru
kontrast