Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

W niedzielę uczest­ni­czy­liśmy w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Jarmarku Kujawsko-Pomor­skim, który odbył się w Myślę­cinku. Przed­się­wzięcie reali­zo­wane było w ramach projektu Regio­nal­nego Ośrodka Poli­tyki Społecznej w Toruniu pn. „Koor­dy­nacja rozwoju ekonomii społecznej w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim” jako część Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wa­nego ze środków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Funduszu Społecznego.

Pomimo pochmurnej i desz­czowej pogody frekwencja dopi­sała. Do naszego stoiska podcho­dziły całe rodziny. Dzieci uczyły się tech­niki pisania piórem i atra­mentem oraz oglą­dały ekspo­naty wypo­ży­czone z Muzeum Oświaty. Najmłodsze dzieci tuliły wielką maskotkę — Plastusia. Podczas prezen­tacji stoiska opowia­da­liśmy o zwycza­jach w dawnej szkole oraz o Marianie Rejew­skim, wybitnym absol­wencie najstar­szej bydgo­skiej placówki oświatowej.

Na Jarmarku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych, który jest efektem współ­pracy z Biblioteką.

Dzień później uczest­ni­czy­liśmy w semi­na­rium pt. „Ekonomia społeczna jako prze­strzeń inno­wacji w obszarze usług i użytecz­ności publicznej”, które odbyło się w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego. O cieka­wych rozwią­za­niach w projek­to­waniu stra­te­gicznym opowia­dali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z Shopa Design Thin­king Work­space. Inte­re­su­jące rozwią­zania z zagra­nicy przed­sta­wiły również anima­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opowie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec.

Dwudniowa impreza posłu­żyła nam do nawią­zania nowych znajo­mości i kontaktów, które pomogą w dalszej dzia­łal­ności stowa­rzy­szenia KPCDO.