Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

W niedzielę uczest­ni­czy­liśmy w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Jarmarku Kujawsko-Pomorskim, który odbył się w Myślę­cinku. Przed­się­wzięcie reali­zowane było w ramach projektu Regio­nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordy­nacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” jako część Regio­nalnego Programu Opera­cyjnego Województwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wanego ze środków Unii Europej­skiej w ramach Europej­skiego Funduszu Społecznego.

Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody frekwencja dopisała. Do naszego stoiska podcho­dziły całe rodziny. Dzieci uczyły się techniki pisania piórem i atramentem oraz oglądały eksponaty wypoży­czone z Muzeum Oświaty. Najmłodsze dzieci tuliły wielką maskotkę — Plastusia. Podczas prezen­tacji stoiska opowia­da­liśmy o zwyczajach w dawnej szkole oraz o Marianie Rejewskim, wybitnym absol­wencie najstarszej bydgo­skiej placówki oświatowej.

Na Jarmarku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek matema­tyczno-logicznych, który jest efektem współ­pracy z Biblioteką.

Dzień później uczest­ni­czy­liśmy w seminarium pt. „Ekonomia społeczna jako przestrzeń innowacji w obszarze usług i użytecz­ności publicznej”, które odbyło się w Bibliotece Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego. O ciekawych rozwią­za­niach w projek­to­waniu strate­gicznym opowiadali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z Shopa Design Thinking Workspace. Intere­sujące rozwią­zania z zagranicy przed­stawiły również anima­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opowie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec.

Dwudniowa impreza posłużyła nam do nawią­zania nowych znajo­mości i kontaktów, które pomogą w dalszej działal­ności stowa­rzy­szenia KPCDO.

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197