Wyniki konkursu

Na konkurs Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy wpły­nęły prace z Brzozy, Białych Błot, Tucholi, Szubina i Bydgoszczy.

Komisja konkur­sowa w skła­dzie: Ilona Wierz­bowska (prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy), Tomasz Szulc (wice­prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty) podjęła decyzję o przy­znaniu nagród głów­nych, specjal­nych oraz wyróżnień.

Laureaci

Kategoria przedszkola

 • I miejsce Wiktor Kraw­czyk (Przed­szkole nr 16 w Bydgoszczy)

Kategoria szkoły podstawowe: klasy 1–4

 • I miejsce Gracjan Szrajber (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)

Kategoria szkoły podstawowe: klasy 5 – 8

 • I miejsce Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach)

Kategoria szkoły ponadpodstawowe

 • I miejsce Olaf Jago­dziński (I Liceum Ogól­no­kształ­cące w Szubinie)

Nagroda specjalna Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

 • Konrad Drygalski (Szkoła Podsta­wowa Nr 34 w Bydgoszczy)

Nagrody specjalne Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty

 • Julia Adam­czyk (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)
 • Kamila Kopalska (Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy)

Decyzją komisji przyznano:

Wyróżnienia dla pracy rodzinnej

 • Olga Patyk i Antoni Patyk z Rodzi­cami (Przed­szkole Samo­rzą­dowe nr 2 w Szubinie)
 • Marek Zabo­rowski i Mariusz Zabo­rowski (Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy)

Wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej)

 • Kornelia Ciecierska
 • Alek­sandra Głowacka
 • Alan Jago­dziński
 • Nela Jasnoch
 • Amelia Lorek
 • Laura Mali­nowska
 • Paulina Marchlewska
 • Jakub Och
 • Oliwia Remus
 • Wiktoria Sobiech
 • Amelia Sobota
 • Agata Spica
 • Amelia Spica
 • Mateusz Szre­iber
 • Zuzanna Szulc
 • Oliwia Szyperska
 • Oliwia Woll­mann

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom bardzo dzię­ku­jemy. Nagro­dzeni zostaną poin­for­mo­wani o terminie i trybie odbioru nagród.

zmiana rozmiaru
kontrast