Wernisaż wystawy plenerowej

Od kałamarza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy“ to tytuł wystawy, którą zorga­ni­zowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty we współ­pracy z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w związku z jubile­uszem 400-lecia I Liceum Ogólno­kształ­cącego w Bydgoszczy.

Ekspo­zycja składa się z 10 plansz prezen­tu­jących orygi­nalne fotografie ze zbiorów Muzeum Oświaty (wydziału biblioteki), na których utrwalono życie szkoły, nauczy­cieli, uczniów, pracownie, patrio­tyczne uroczy­stości szkolne, wycieczki i obozy harcerskie, świadectwa, karykatury nauczy­cieli, podręczniki, wyposa­żenie uczniów. Wystawa towarzyszy obchodom jubileuszu najstarszej w mieście placówki oświa­towej.

Wernisaż odbył się 25 października 2019 r. na pl. Wolności. Inicjatywę udostęp­nienia miesz­kańcom grodu nad Brdą zewnętrznej wystawy poste­rowej wsparł finansowo organ admini­stracji publicznej — Miasto Bydgoszcz.  Od 15 listopada ekspo­zycja będzie dostępna przy ul. Marii Skłodow­skiej-Curie 4.

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197