Nagrody, dyplomy i podziękowania…

Zakoń­czy­liśmy prze­ka­zy­wanie nagród, dyplomów i podzię­kowań dla uczest­ników konkursu zorga­ni­zo­wa­nego przez stowa­rzy­szenie z okazji jubi­le­uszu Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Do laure­atów i wyróż­nio­nych uczniów trafiło kilka­dzie­siąt gier, które pozwolą spędzić wolny czas przy­jemnie i pożytecznie.