Nagrody, dyplomy i podziękowania…

Zakoń­czy­liśmy przeka­zy­wanie nagród, dyplomów i podzię­kowań dla uczest­ników konkursu zorga­ni­zo­wanego przez stowa­rzy­szenie z okazji jubileuszu Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Do laureatów i wyróż­nionych uczniów trafiło kilka­dziesiąt gier, które pozwolą spędzić wolny czas przyjemnie i pożytecznie.