Projekt edukacyjny w plenerze

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty przy­stą­piło do reali­zacji projektu eduka­cyj­nego pt. „115. urodziny Mariana Rejewskiego”.

Projekt zakłada przy­go­to­wanie Dnia Mariana Rejew­skiego w formie imprezy plene­rowej, aby uczcić rocz­nicę urodzin kryptologa.

Plano­wane dzia­łania to zajęcia eduka­cyjne, wykład płk. Jerzego Lelwica, szachy, słodki poczę­stunek, posa­dzenie Dębu Pamięci oraz wydanie publi­kacji infor­ma­cyjnej o zasłu­gach i osią­gnię­ciach Mariana Rejewskiego.

Zamie­rzamy przy­bliżyć postać Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ponieważ jest on mało znany i promo­wany, szcze­gólnie wśród młodego poko­lenia. Chcemy, aby  Rejewski stał się wizy­tówką naszego miasta i łączył miesz­kańców Bydgoszczy i regionu.

Główne cele przed­się­wzięcia to popu­la­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejew­skiego (upamięt­nienie 115. rocz­nicy urodzin), zwró­cenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy i jego wpływu na zakoń­czenie II wojny świa­towej, upowszech­nianie wiedzy o miejscu pocho­dzenia Rejew­skiego wśród miesz­kańców Bydgoszczy i woje­wództwa, upowszech­nienie dokonań wiel­kiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga. Zało­żenia projektu łączą w sobie elementy historii regio­nalnej i tożsa­mości lokalnej.

Projekt skie­ro­wany jest do szero­kiej grupy odbiorców, miesz­kańców Bydgoszczy i woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem dzieci i młodzieży, którzy będą aktyw­nymi uczest­ni­kami wyda­rzenia. Uczest­nictwo we wszyst­kich dzia­ła­niach i zaję­ciach będzie bezpłatne, co przy­czyni się do ich dostęp­ności i popularności.

Projekt jest finan­so­wany ze środków  Fundacji PGNiG i  Fundacji PZU.Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy

zmiana rozmiaru
kontrast