Projekt edukacyjny w plenerze

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty przystąpiło do reali­zacji projektu eduka­cyjnego pt. „115. urodziny Mariana Rejewskiego”.

Projekt zakłada przygo­to­wanie Dnia Mariana Rejew­skiego w formie imprezy plene­rowej, aby uczcić rocznicę urodzin kryptologa.

Planowane działania to zajęcia eduka­cyjne, wykład płk. Jerzego Lelwica, szachy, słodki poczę­stunek, posadzenie Dębu Pamięci oraz wydanie publi­kacji infor­ma­cyjnej o zasługach i osiągnię­ciach Mariana Rejewskiego.

Zamie­rzamy przybliżyć postać Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ponieważ jest on mało znany i promowany, szcze­gólnie wśród młodego pokolenia. Chcemy, aby  Rejewski stał się wizytówką naszego miasta i łączył miesz­kańców Bydgoszczy i regionu.

Główne cele przed­się­wzięcia to popula­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejew­skiego (upamięt­nienie 115. rocznicy urodzin), zwrócenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy i jego wpływu na zakoń­czenie II wojny światowej, upowszech­nianie wiedzy o miejscu pocho­dzenia Rejew­skiego wśród miesz­kańców Bydgoszczy i województwa, upowszech­nienie dokonań wielkiego matematyka i kryptologa. Założenia projektu łączą w sobie elementy historii regio­nalnej i tożsa­mości lokalnej.

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, miesz­kańców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomor­skiego, ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem dzieci i młodzieży, którzy będą aktywnymi uczest­nikami wydarzenia. Uczest­nictwo we wszystkich działa­niach i zajęciach będzie bezpłatne, co przyczyni się do ich dostęp­ności i popularności.

Projekt jest finan­sowany ze środków  Fundacji PGNiG i  Fundacji PZU.Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy