Konkurs “Jestem młodym Europejczykiem, czyli 20 lat Polski w Unii Europejskiej”

Zapra­szamy uczniów kl. 4–8 szkół podsta­wowych z całej Polski zainte­re­so­wanych tematyką Unii Europej­skiej do udziału w konkursie rocznicowym.

Konkurs polega naudzie­leniu poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w formu­larzu inter­ne­towym, który zostanie udostęp­niony na stronie konkursu 12.04.2024 r. o godz. 17.00.

Kod QR
Formularz konkursowy

Ostateczny termin przesłania odpowiedzi upływa 21.04.2024 r. o godz. 21.00.

Organi­zator: Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy – Muzeum Oświaty we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Klauzula infor­ma­cyjna dla uczest­ników konkursów i ich opiekunów prawnych

Szczegóły w regula­minie. Zapra­szamy do udziału! Nagrody rzeczowe czekają.