Wkrótce zaprezentujemy grę “Bydgoszczanie i ich miasto”

Człon­kowie Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dziedzictwa Oświaty, przygo­towują pamię­ciową grę typu “zobacz-zapamiętaj-wylosuj pytanie”. Gra będzie nosiła tytuł “Bydgosz­czanie i ich miasto”. Na sześć­dzie­sięciu kartach zapre­zen­towane zostaną takie tematy, jak znane postacie, zabytki, charak­te­ry­styczne budowle, insty­tucje itp.

Gra powstaje w ramach projektu “Poznaj bydgo­skich bohaterów”.  Będzie wykorzy­stywana na zajęciach eduka­cyjnych oraz przezna­czona na nagrody w konkursach.

Pokażemy Bydgoszcz od najlepszej strony!

Logotypy Nowe FIO, NIW