Wyniki konkursu pt. “Moja Psorka”

Ten konkurs motywował uczniów do zainte­re­so­wania się historią oświaty. Jak dawniej nazywano woźnego? Ile dni w tygodniu chodziły do szkoły babcie i dziad­kowie dzisiej­szych uczniów? Czy dawny profesor zasiadał przy biurku, pulpicie czy katedrze? A w czasie wojny uczono na tajnych zgrupo­wa­niach czy kompletach?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy przygo­towały trzydzieści pytań, na które niełatwo było odpowie­dzieć współ­czesnym uczniom. Niektórzy uczestnicy dali się zwieść błędnym podpo­wie­dziom, ale laureaci poradzili sobie znakomicie.

Konkurs inter­netowy przezna­czony był dla uczniów klas 6 – 8 szkół podsta­wowych z województwa kujawsko-pomor­skiego. W regula­mi­nowym czasie zareje­strowano odpowiedzi od uczest­ników z 12 szkół z całego województwa (Bydgoszczy, Lipna, Łochowa, Ostro­witego, Pakości, Samsieczna, Strzelna, Włocławka). Maksy­malna liczba punktów, jaką mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 34, a średnia punktacja w konkursie – 26,4.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

 1. miejsce: Mateusz Szulc 34 pkt. (30.05.2023 17:36:01) – Szkoła Podstawowa Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem
 2. miejsce: Weronika Kalinowska 32 pkt. (30.05.2023 17:08:15) – Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułków z Oddziałami Integra­cyjnymi w Bydgoszczy
 3. miejsce: Michał Świtaj 31 pkt. (30.05.2023 20:16:22) – Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Łochowie.

 

Wyróż­nienia otrzymali:

 1. Emilia Świtaj 31 pkt. (30.05.2023 20:19:21) – Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Łochowie,
 2. Daniel Miccio 31 pkt. (01.06.2023 00:30:53) – Szkoła Podstawowa nr 18 w Bydgoszczy,
 3. Bartosz Bykowski 31 pkt. (02.06.2023 11:20:18)- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Włady­sława Broniew­skiego w Lipnie,
 4. Matylda Chrabąsz­czewska 31 pkt. (02.06.2023 12:57:18) – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Włady­sława Broniew­skiego w Lipnie,
 5. Milena Gurtowska 31 pkt. (05.06.2023 16:58:00) – Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy,
 6. Maja Mikołajczyk 30 pkt. (02.06.2023 11:24:54) – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Włady­sława Broniew­skiego w Lipnie.

 

Wyróż­nienia Dyrektora Biblioteki:

 • Lilianna Ostrowska 29 pkt. (06.06.2023 09:38:59) – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielko­pol­skich w Pakości,
 • Maja Kulczewska 29 pkt. (06.06.2023 09:47:00) – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielko­pol­skich w Pakości

Konkurs był częścią projektu “Poznaj bydgo­skich bohaterów” reali­zo­wanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty, sfinan­so­wanego przez Narodowy Instytut Wolności.Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 plus logotypy.