Nasza wystawa trafiła na plac Wolności w Bydgoszczy

W wernisażu (27 kwietnia) uczest­ni­czyła wspólnota szkolna I Liceum Ogólno­kształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy. Otwarcia dokonały prezes stowa­rzy­szenia KPCDO i dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zasoby archi­walne wydziału biblioteki — Muzeum Oświaty — stały się kanwą wystawy.

Ekspo­zycja skupia się na losach niezwy­kłych kobiet: Joanny Świetlik, Stani­sławy Świetlik, Włady­sławy Zofii Podgó­recznej, Haliny Mokrzyckiej, Olgi Trybu­chow­skiej, Marii Semeńczuk, Jadwigi Giełwa­now­skiej, Ireny Gnap i Alfredy Piątek. Wśród nich są cztery nauczy­cielki tajnego nauczania, z różnych miejsco­wości województwa kujawsko-pomor­skiego. Przed­sta­wione są także sylwetki kobiet z okresu zaborów, które pomimo „wilczego biletu”, pozba­wione prawa do nauki, zdołały się wykształcić, zostać nauczy­cielkami i nauczać młode pokolenie Polaków.

Jedna z plansz poświęcona jest Oldze Trybu­chow­skiej. Opisuje bardzo ciekawą historię nauczy­cielki, która jako sybiraczka, po amnestii podpi­sanej przez gen. Włady­sława Sikor­skiego z Józefem Stalinem, wyruszyła do Afryki, gdzie prowa­dziła nauczanie dla dzieci, a następnie trafiła do Anglii. Założyła szkołę dla dzieci polskich w Manche­sterze. Wielo­krotnie odwie­dzała Bydgoszcz, a pamiątki z czasów jej pracy w Afryce, zostały przekazane do Muzeum Oświaty. Te i inne, równie ciekawe historie kobiet, można poznać z przygo­to­wanych posterów.

Wystawa jest częścią projektu “Poznaj bydgo­skich bohaterów” reali­zo­wanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy w ramach programu NOWE FIO – Edycja 2022 – Priorytety 2–4.