Konkurs na komiks o Mikołaju Koperniku

Stowa­rzy­szenie zostało współ­or­ga­ni­za­torem wojewódz­kiego konkursu plastycznego na komiks pt. „Mikołaj Kopernik – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”.

W bieżącym roku obcho­dzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W celu promo­wania dokonań wybitnego Polaka i astronoma oraz budzenia dumy z jego dokonań i wkładu w rozwój nauki światowej, Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy – Muzeum Oświaty we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa Oświaty organizuje konkurs dla uczniów szkół podsta­wowych z klas IV-VIII z województwa kujawsko-pomor­skiego zainte­re­so­wanych tematyką konkursu.

Zadaniem konkur­sowym jest przygo­to­wanie pracy plastycznej w formie komiksu, nawią­zu­jącej do dokonań Mikołaja Kopernika.

Prosimy o zapoznanie się z regula­minem konkursu oraz wymaganymi załącz­nikami. Bardzo serdecznie zapra­szamy do uczest­nictwa w konkursie, czekają atrak­cyjne nagrody.

Prace konkursowe należy przesłać do 26 kwietnia 2023 r.

Regulamin

Formularz zgłosze­niowy

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych