Wystawa zatytułowana „Kobiety historią pisane”

Zapro­szenie na otwarcie wystawy plene­rowej 27 marca br. o 10.00 na pl. Wolności w Bydgoszczy.

Stowa­rzy­szenie przygo­towało wystawę pt. „Kobiety historią pisane” we współ­pracy z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzka w Bydgoszczy. Ekspo­zycja ma zwrócić uwagę na bohaterskie nauczy­cielki, których droga zawodowa wpisała się w dzieje miasta i regionu, a które dotychczas były mało znane lub nieznane szerszemu gronu mieszkańców.

Dziewięć plansz przybliża postacie niezwy­kłych kobiet: Joanny Świetlik, Stani­sławy Świetlik, Włady­sławy Zofii Podgó­recznej, Haliny Mokrzyckiej, Olgi Trybu­chow­skiej, Marii Semeńczuk, Jadwigi Giełwa­now­skiej, Ireny Gnap i Alfredy Piątek. Wśród nich są 4 nauczy­cielki tajnego nauczania, z różnych miejsco­wości naszego województwa. Są przed­sta­wione także sylwetki kobiet z okresu zaborów, które pomimo „wilczego biletu”, pozba­wione prawa do nauki, zdołały się wykształcić, zostać nauczy­cielkami i nauczać młode pokolenie Polaków.

Jedna z plansz poświęcona jest Oldze Trybu­chow­skiej. Opisuje bardzo ciekawą historię nauczy­cielki, która jako sybiraczka, po amnestii podpi­sanej przez gen. Włady­sława Sikor­skiego z Józefem Stalinem, wyruszyła do Afryki, gdzie prowa­dziła nauczanie dla dzieci, a następnie trafiła do Anglii, gdzie założyła szkołę dla dzieci polskich w Manche­sterze. Wielo­krotnie odwie­dzała Bydgoszcz, a pamiątki z czasów jej pracy w Afryce, zostały przekazane do Muzeum Oświaty. Te i inne, równie ciekawe historie kobiet, można poznać z przygo­to­wanych posterów.

Wystawa została przygo­towana przez nauczy­cieli biblio­te­karzy: Joannę Grabowską-Janowiak, Iwonę Gurtowską i Małgo­rzatę Kalinowską na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Jeżeli chcecie dowie­dzieć się więcej o kobietach, które swoją działal­nością zasłużyły się dla miasta i regionu zapra­szamy od dnia 7 marca br. od g. 8.00 do zapoznania się z ekspozycją.

Wystawa jest częścią projektu wielo­let­niego pt. „Poznaj bydgo­skich bohaterów”.

Celem wystawy jest promo­wanie wśród młodych miesz­kańców Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomor­skiego dokonań lokalnych, mało znanych bohaterek, nauczy­cielek. Ekspo­zycja wzbogaca wiedzę o ich działal­ności i zasługach na niwie oświa­towej, a jej celem jest rozwi­janie patrio­tyzmu lokalnego, dumy narodowej Polaków, krzewienie polskości i tradycji narodowych.

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 27 marca br. o 10.00 na pl. Wolności w Bydgoszczy.

Logotypy

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197