Dzień Mariana Rejewskiego 2022

Z okazji 90. rocznicy złamania szyfru Enigmy nasze stowa­rzy­szenie wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy zorga­ni­zowało Dzień Mariana Rejewskiego.

Wydarzenie to jest częścią projektu „Poznaj bydgo­skich bohaterów!”, sfinan­so­wanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społe­czeństwa Obywa­tel­skiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywa­tel­skich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Uroczy­stość odbyła się 28 października 2022 r. w budynku Biblioteki.

Gości przywitała prezes stowa­rzy­szenia KPCDO Agnieszka Gąsio­rowska. Dyrektor biblioteki Ewa Pronobis-Sosnowska odczytała list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, skierowany do organi­za­torów uroczystości.

Następnie płk Jerzy Lelwic wygłosił wykład o okolicz­no­ściach złamania szyfru Enigmy, któremu towarzy­szyła prezen­tacja repliki niemieckiej maszyny szyfrującej.

Nieznaną historię Mariana Rejew­skiego przybliżył prof. Robert Gawłowski, autor książki „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę”. Jego wystą­pienie zakończył szybki test online dla zgroma­dzonych uczniów. Zwycięzcami zostali człon­kowie zespołu z Liceum Ogólno­kształ­cącego w Szubinie.

Podczas uroczy­stości wręczone zostały nagrody w konkursie plastycznym na portret Mariana Rejew­skiego. Nagro­dzone prace zostały zapre­zen­towane w sali, a pozostałe można było obejrzeć na wystawie.

Imprezę uświetnił znakomity występ sopra­nistek z klasy śpiewu solowego p. Katarzyny Fraś-Mularczyk Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy: Weroniki Żuraw­skiej, Martyny Ratajczak i Kingi Błacz­kow­skiej z akompa­nia­mentem p. Marzeny Buchwald.

Organi­za­torzy uroczystości:Logo Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty: gęsie pióro w kałamarzu i skrót KPCDO w kolorze niebieskim.Logotyp Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Patronat medialny:Logotyp: Polskie Radio PiK

 

 

 

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności.