Dzień Mariana Rejewskiego

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 wrze­śnia o godz. 11.00 na obchody Dnia Mariana Rejew­skiego. Impreza odbę­dzie się przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

W programie:

  • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
  • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejew­skiego
  • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryp­to­lo­gowi
  • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
  • szachy plene­rowe
  • pokój zagadek
  • gry logiczne
  • poczę­stunek

Plakat Dzień Mariana Rejewskiego

 

Part­nerzy wyda­rzenia:Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy