Zaproszenie na Dzień Mariana Rejewskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy zapra­szają na imprezę pn. Dzień Mariana Rejew­skiego z okazji 90. rocznicy złamania szyfru Enigmy.

Wydarzenie to jest częścią projektu „Poznaj bydgo­skich bohaterów!”, sfinan­so­wanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społe­czeństwa obywa­tel­skiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywa­tel­skich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Uroczy­stość odbędzie się w budynku Biblioteki, 28 października 2022 r. o godz. 12.00.

Na początku spotkania płk Jerzy Lelwic wygłosi wykład o okolicz­no­ściach złamania szyfru Enigmy, któremu towarzyszyć będzie prezen­tacja repliki niemieckiej maszyny. Nieznaną historię Mariana Rejew­skiego przybliży prof. Robert Gawłowski, autor książki „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę”. Podczas uroczy­stości wręczone zostaną także nagrody w konkursie plastycznym na portret Mariana Rejew­skiego. Imprezę uświetni występ artystyczny uczniów z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.

Serdecznie zapra­szamy osoby zainte­re­sowane historią Enigmy i postacią bydgo­skiego kryptologa.

Organi­za­torzy uroczystości:Logo Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty: gęsie pióro w kałamarzu i skrót KPCDO w kolorze niebieskim.Logotyp Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Patronat medialny:Logotyp: Polskie Radio PiK

 

 

 

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197