Ogłaszamy konkurs dla uczniów

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz się inwencją twórczą, orygi­nalnym ujęciem postaci i wykonasz portret, który próbuje oddać charakter i osobowość Mariana Rejewskiego.

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają uczniów klas 6 – 8 i uczniów szkół ponad­pod­sta­wowych do udziału w konkursie plastycznym.

Termin dostar­czenia prac: do 17 października 2022 r.

REGULAMIN

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych niepeł­no­letnich uczestników
Załącznik nr 3 – Zgoda uczestnika pełnoletniego
Klauzula infor­ma­cyjna dla uczest­ników konkursów