Noc z Rejewskim

Dla uczczenia okrągłej rocznicy ujawnienia, kto stoi za sukcesem polskiego wywiadu, jakim było złamanie kodu Enigmy,  Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­towało „Noc z Rejewskim“ — wydarzenie w ramach projektu „Poznaj bydgo­skich bohaterów“.

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie kodu Enigmy, Marian Rejewski napisał w liście do redakcji:

[…] to właśnie ja jestem tym, który jako pracownik Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego […] tę maszynę rozszyfrował.

List napisany na maszynie z podpisem Mariana Rejewskiego.
Kopia listu Mariana Rejew­skiego do redakcji „Expressu Wieczornego“. Archiwum Janiny Sylwe­strzak. Repr. z książki R. Gawłow­skiego „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę“, 2022.

Dziękujemy za liczny udział w imprezie. Wszystkie zapro­po­nowane aktyw­ności cieszyły się dużym zainte­re­so­waniem: pokoje zagadek (ten fizyczny i wirtualne), szyfro­wanie, emulatory Enigmy, szachy plenerowe, gry logiczne, pismo Braille’a, książki z rozsze­rzoną rzeczy­wi­stością czy zajęcia w starej szkole. Odwie­dziły nas setki gości, w tym uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej w Stołcznie (woj. pomorskie) i inowro­cławscy harcerze z 73 IDS. Wierzymy, że nikomu nie zabraknie miłych wspomnień z tego spotkania.

Goście obejrzeli naszą „największą,“ jak do tej pory, prezen­tację – wyświe­tloną na budynku sąsied­niego wieżowca.

 

Tak wyglądała impreza widziana okiem kamery TVP Bydgoszcz, która objęła patro­natem medialnym to wydarzenie (link do fragmentu programu pt. „Zbliżenia“ w TVP Bydgoszcz otwiera się w nowym oknie/karcie).

Kadr z programu TV pt. "Zbliżenia" w TVP Bydgoszcz: Młodzież rozwiązuje zagadki z szyframi.© TVP Bydgoszcz