Klub Enigma

Projekt eduka­cyjny został zreali­zo­wany we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Otrzymał dofi­nan­so­wanie z Fundacji PKO BP.

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wska­zówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

Klub Enigma na facebooku

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­działek, wtorek, środa, czwartek, piątek — 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

Pierw­szeń­stwo mają grupy szkolne, które umawiamy również poza harmo­no­gramem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).

Regu­lamin Klubu Enigma