Dziękujemy za wsparcie

Stowa­rzy­szenie jest orga­ni­zacją pożytku publicz­nego. Skala jego dzia­łal­ności zależy od darczyńców.

Dzię­ku­jemy wszystkim, którzy prze­zna­czyli 1% swojego podatku na rzecz naszego stowa­rzy­szenia i wspo­ma­gają nasze projekty!

KRS 0000515197