Podaruj stowarzyszeniu 1% podatku

Stowa­rzy­szenie jest orga­ni­zacją pożytku publicz­nego. Skala jego dzia­łal­ności zależy od darczyńców. Wspomóż nasze projekty! Skorzy­staj z darmo­wego programu do rozli­czenia podatku za 2019 rok, dzięki któremu zdecy­du­jesz o prze­zna­czeniu 1% Twoich podatków na rzecz naszego stowa­rzy­szenia.

Kliknij na poniższy baner.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku