Konkurs na komiks pt. „Mikołaj Kopernik – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” rozstrzygnięty

Na posie­dzeniu w dniu 5 maja 2023 r. Komisja konkursowa w składzie:

 • dr Maria Sobieszczyk – Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Ewa Pronobis-Sosnowska – dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy,
 • Agnieszka Gąsio­rowska – prezes Kujawsko–Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy,
 • Joanna Grabowska-Janowiak – kierownik Muzeum Oświaty w Bydgoszczy,
 • Małgo­rzata Kalinowska – nauczyciel biblio­tekarz w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

 

 

dokonała oceny nadesłanych prac w konkursie „Mikołaj Kopernik – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”.

Konkurs skierowany był do uczniów z klas IV-VIII ze szkół podsta­wowych z województwa kujawsko-pomor­skiego zainte­re­so­wanych tematyką konkursu. Termin nadsy­łania prac upłynął 26.04.2023 r. Warunkiem uczest­nictwa w konkursie było wykonanie pracy w formie komiksu. Praca konkursowa miała zawierać elementy upamięt­niające 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Na konkurs wpłynęło 28 prac. W konkursie wzięło udział 29 uczniów: z klasy IV – 9 osób, z klasy V – 4 osoby, z klasy VI – 5 osób, z klasy VII – 5 osób, z klasy VIII – 5 osób. Prace wpłynęły z 16 szkół województwa kujawsko-pomor­skiego z miejsco­wości: Żnin, Piotrków Kujawski, Świecie, Ojrzanowo, Pakość, Lipno, Zbrachlin, Szcze­panowo, Gniewkowo, Mąkowarsko, Gorczenica, Brześć Kujawski, Bydgoszcz.

Po ocenie nadesłanych prac wyłoniono laureatów nagród i wyróżnień. Komisja przyznała nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca w dwóch katego­riach wiekowych: uczniowie z klas IV-VI i uczniowie z klas VII-VIII. Ponadto przyznano Nagrodę Dyrektora Biblioteki i wyróżnienia.

O formie i terminie wręczenia nagród uczniowie, ich opieku­nowie i szkoły zostaną powia­do­mieni drogą telefo­niczną i mailową.

Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!

 

Lista laureatów w kategorii wiekowej klas IV-VI:

 

I miejsce: Aleksandra Józef­kowicz, klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

II miejsce: Weronika Szymczak, klasa VI, Zespół Szkół im. I. Paderew­skiego w Zbrachlinie

III miejsce: Wiktoria Warchał, klasa IV, Szkoła Filialna w Ojrzanowie

III miejsce: Magdalena Bilicka, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 2 im. dr Jana Dreckiego w Gniewkowie

 

Lista laureatów w kategorii wiekowej klas VII-VIII:

 

I miejsce: Izabela Okulska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy

II miejsce: Julia Kłosowska, klasa VIII, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wester­platte w Mąkowarsku

III miejsce: Leon Wilk, klasa VII, Szkoła Podstawowa – Sokrates w Bydgoszczy

 

Nagroda Dyrektora Biblioteki:

Blanka Chyl, klasa VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotr­kowie Kujawskim

Wyróżnienia otrzymują:

 1. Michał Puzio, klasa VI, Szkoła Podstawowa im. M. Skłodow­skiej-Curie w Szczepanowie
 2. Marta Schumacher, klasa V, Szkoła Podstawowa im. E. Estkow­skiego w Pakości
 3. Jakub Lubak, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu
 4. Marta Szczy­gielska, klasa IV, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielko­pol­skich w Pakości
 5. Jakub Bleja, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadec­kiego w Żninie
 6. Igor Kuciński, klasa IV, Szkoła Podstawowa im. Królewny Wazówny w Gorczenicy
 7. Iga Szosta­kowska, klasa IV, Szkoła Podstawowa im. Królewny Wazówny w Gorczenicy
 8. Mateusz Drążkowski, klasa VII, Między­na­rodowa Szkoła Podstawowa „Sokrates” w Bydgoszczy